มฟล. ยกระดับการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ ‘พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง’ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลพี่เลี้ยง

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสุขภาพ เช่น โรคอุบัติใหม่ ผลกระทบจาก PM 2.5 เป็นต้น การปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล ทั้งในด้านการบริหาร การปฏิบัติงานบริการสุขภาพ การวิจัย รวมถึงการศึกษาพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานในอนาคต

การจัดการศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการพยาบาล พยาบาลพี่เลี้ยงประจำหอผู้ป่วยจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุน เพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาล อันจะนำไปสู่การสร้างพยาบาลรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า การศึกษาวิชาพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 21 นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะได้เรียนรู้เนื้อหาภาคทฤษฎี ควบคู่กับ การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่เน้นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสาร และมีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาพยาบาล เติบโตไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพในอนาคต เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติในห้องทดลอง และการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง

ทั้งนี้ การเชื่อมโยงทฤษฎี กับ สถานการณ์จริง ให้นักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลพี่เลี้ยงในหอผู้ป่วยจึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ และทักษะปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ในการทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล เป็นแบบอย่างของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้องค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ นำไปสู่การผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีศักยภาพและมีคุณภาพในการปฏิบัติพยาบาล ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

กิจกรรมตลอด 5 วัน มีทั้งการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ แบ่งเป็น 4 Module ซึ่งการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ Module ที่ 1 ประเด็นแนวโน้มระบบสุขภาพ และหลักสูตรการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ Module ที่ 2 ศาสตร์การสอน Module ที่ 3 ปรัชญาการเรียนรู้ และบทบาทอาจารย์พี่เลี้ยง Module ที่ 4 รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนจัดการสอนในคลินิก และการประเมินผลการเรียนรู้ในคลินิก ก่อนจะมีการฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบแบ่งกลุ่มย่อย

RANDOM

มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดภาพถ่ายในโครงการ “ห้วงเวลาในธรรมชาติ (A Moment in Nature)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2566

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!