สถาบันกันตนา ให้ทุน ป.ตรี ด้านการผลิตสื่อบันเทิง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิ.ย. 66

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

สถาบันกันตนา มีความประสงค์ในการช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตสื่อบันเทิง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้ได้ศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงได้จัดให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ให้กับนักศึกษาของสถาบันกันตนา

ประเภททุน
ทุนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ จำนวน 1 ทุน เป็นทุนสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาการรับทุนการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีการศึกษา (รวมทั้งหมด 8 ภาคการศึกษาปกติ กับ 1 ภาคฤดูร้อน)

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
– เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566
– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร
– เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อทำงานในวิชาชีพด้านการผลิตสื่อบันเทิง โดยมีผลงานสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อบันเทิงที่ผลิตด้วยตนเอง หรือ ร่วมผลิตกับผู้อื่น ที่มีความโดดเด่น
– เป็นผู้มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร โดยสามารถรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในทุกภาคการศึกษา
– เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันฯ
– เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่สถาบันฯ มอบหมายให้

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครขอรับทุนการศึกษา
– แบบขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ
– จดหมาย หรือ เอกสารรับรองจากอาจารย์ (Recommendation Letter) จำนวน 1 ฉบับ
– หลักฐานสรุปรายได้ของครอบครัวต่อปี (สลิปเงินเดือนที่ได้รับของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

การสมัครขอรับทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปี 2566 ได้ทาง www.kantana.ac.th แล้วกรอกรายละเอียดในแบบขอรับทุนฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ อีเมล ki@kantana.ac.th หรือ ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ ที่ สถาบันกันตนา 999 หมู่ 2 ถนนศาลายา – บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 หรือ ยื่นด้วยตนเองที่สถาบันฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิ.ย. 66

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษา ได้ที่ https://kantana.ac.th/th/scholarship.php

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3onIQBP

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!