ม.สวนดุสิต รณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้า Green & Clean University

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึง การจัดกิจกรรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกการลดก๊าซเรือนกระจก และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการสนับสนุนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การขับเคลื่อนความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University) ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว (SDU direction: Small but Smart) ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินงานอย่างอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (คปอ.)

ผศ.ดร.พิทักษ์ กล่าวต่อว่า การสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน และ T-VER เป็นกลไกในการลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองและสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ และยังเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการ LESS ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้น ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ใช้บริการในพื้นที่ทั้งนักศึกษา และบุคลากร ดังนั้น กิจกรรมส่วนแรก คือ การปูพื้นฐาน การเสริมสร้างการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้วย และกิจกรรมส่วนที่ 2 การตั้งบูธรับบริจาคขยะพลาสติก ภายใต้โครงการพลาสติกแบงก์ โดยศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีสมาชิกโครงการและผู้ที่สนใจนำพลาสติกไปร่วมบริจาค เพื่อส่งต่อไปใช้ประโยชน์ต่อไป กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนั้นมีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม โดยการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของงานอีเว้นท์ และทำการชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา ทำให้กิจกรรมในวันนี้เป็น “Carbon Neutral Event” หรือ งานอีเว้นท์ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม

RANDOM

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ยึดคืนการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีผลใช้บังคับแล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 21 ก.พ.2566

NEWS

error: Content is protected !!