ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง บ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ยกระดับการศึกษาและพัฒนาบุคลากรระบบราง

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิศวกรรม และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ และให้บริการเดินรถไฟเอง ซ่อมบำรุงเอง จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบรางโดยตรง การ MOU ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนักศึกษาและบุคลากรด้านระบบราง ให้พัฒนาความรู้ควบคู่ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมระบบการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ และมาตรฐานสากลต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU กล่าวว่า สำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ดำเนินการเปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางโดยตรงอยู่แล้ว จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบราง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ จึงได้ MOU กับ บ. รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการ การฝึกอบรมในด้านต่างๆ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกงาน การจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมระบบราง การทำวิจัยด้านวิศวกรรมระบบราง การรับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และด้านการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและโอกาสทางการศึกษาของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ของทั้งสององค์กร ในการขยายผลงานทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการองค์ความรู้ ด้านการบริหาร และการสร้างนวัตกรรม ของทั้งสององค์กรไปสู่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งร่วมมือกันด้านการพัฒนาและสร้างหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม ด้านการจัดการ องค์ความรู้ และด้านการบริหาร เป็นต้น

ขณะที่ ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี ที่สถาบันการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และ บริษัทฯ กับ ม.ศรีปทุม ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของรถไฟชานเมืองในการบริการขนส่งผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง ตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบรางที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบคมนาคมขนส่งทางรางแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านงานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในครั้งนี้

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!