มูลนิธิสัมมาชีพ จัดมอบรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เชิญชวนร่วมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าคัดเลือกรับรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” รับโล่ พร้อมเงินรางวัลรวม 1.5 แสนบาท ยื่นเสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัล “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นเสมือนภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนองค์กรต่าง ๆ ยื่นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมการคัดเลือก โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

โดย คุณสมบัติของปราชญ์ชาวบ้าน ทาง มูลนิธิสัมมาชีพ กำหนดไว้ 3 ประการ คือ 1. เป็นผู้พัฒนา บุกเบิก ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ 2. นำทักษะ ประสบการณ์ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน และ 3. มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ

ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ เกิดจากแนวคิดของ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ โดย นายสมพล มีความประสงค์ให้ปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ของการพัฒนาชุมชน ได้รับการเชิดชูเกียรติ เพราะปราชญ์ชาวบ้านถือเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยตัวเอง และถ่ายทอดสู่การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

สำหรับการสรรหาและการตัดสินนั้น มูลนิธิสัมมาชีพ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตัดสินรางวัล กับ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่เชิญชวนให้องค์กรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ร่วมงานกับองค์กรชุมชน และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับรางวัลแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายมายัง ฝ่ายบริหารสำนักงานของมูลนิธิสัมมาชีพ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อจะได้คัดกรอง และลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม (ในระหว่างเดือนกันยายน) และจะนำเสนอข้อมูลต่อ คณะกรรมการตัดสินรางวัล เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพต่อไป

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวและผลงานของบุคคลที่มีความเหมาะสมได้รับรางวัล ที่องค์กรต่าง ๆ นำเสนอเข้ามา ต้องประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ ที่อยู่ และผลงานเชิงประจักษ์ สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-530-9204-55 หรือ อีเมล sammachiv2022@gmail.com

 

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!