สพฐ. หนุนใช้โปรแกรม “School Health HERO” ดูแลสุขภาพจิตนักเรียนทั่วประเทศ แก้ปัญหาตรงจุด ทันต่อเหตุการณ์

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตในโรงเรียนด้วยระบบดิจิทัล “School Health HERO” ผ่านการประชุมทางไกล Zoom Meeting ร่วมกับ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพทั้งจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมตามวัยของนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

โดยที่ผ่านมา สพฐ. และ กรมสุขภาพจิต สธ. ได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ด้วยการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่และการแนะแนว โดยดำเนินงานร่วมกันมามากกว่า 20 ปี ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ผ่านรูปแบบวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ข้อจำกัดประการหนึ่งคือเรื่องของการจัดการและการประมวลผลข้อมูล ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบดิจิทัลในโปรแกรม “School Health HERO” ซึ่งจะช่วยคุณครูในการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม เป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียน ด้วยข้อคำถามเพียง 9 ข้อ หรือ 9s plus โปรแกรมนี้ได้เพิ่มช่องทางในการขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า Hero Consultant ที่มีทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งในระบบยังมีช่องทางการเรียนรู้ให้คุณครูและผู้บริหารได้ศึกษาและพัฒนาการดูแลช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ E-learning อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนและหลายเขตพื้นที่ให้ความสนใจ เข้าไปใช้งาน School Health HERO เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบ School Health Hero มีโรงเรียนที่เข้าใช้งาน จำนวน 2,189 โรง มีครูที่เข้าใช้ทั้งหมด 40,424 คน มีนักเรียนที่ได้รับการเฝ้าระวังด้วย 9s plus ทั้งหมด 203,891 คน รวมถึงนักเรียนที่ได้รับการติดตาม SDQ ทั้ง 2 เทอม จำนวน 5,526 คน และนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จำนวน 3,832 คน คิดเป็น 69.34%

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังมีแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนาผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย School Health HERO โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเขตพื้นที่และโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

RANDOM

NEWS

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง “อาจารย์ภาษาเยอรมัน – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครถึง 17 ต.ค. 66 และ ตำแหน่ง อาจารย์ภาษาเยอรมัน เปิดรับสมัครถึง 3 พ.ย. 66

error: Content is protected !!