อาชีวะ จับมือ วช. บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ และบรรยายพิเศษ ในงาน “กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation” ประจำปี 2566 ภาคใต้ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ดำเนินการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ แก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งกระบวนการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา สอศ. ได้ดำเนินนโยบายที่ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงชุมชน สังคม ตลอดจนการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นเลิศของผู้เรียน ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills กล่าวคือ ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการและด้านการดำเนินชีวิต อันเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สอศ. มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งในมิติเชิงกว้างและเชิงลึก โดยคำนึงถึงการพัฒนาผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และสาขาวิชาที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ ฯลฯ อันจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ สอศ. และ วช. จึงได้ร่วมกันจัดวางกลไกและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของสถาบันการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ให้มีทักษะและคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การเปลี่ยนขยะให้เป็นสินค้าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Creative Thinking for Creative Innovation เทคนิคการนำเสนอผลงาน พร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ตามเรื่องผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ดังนี้ 1. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 2. ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 3. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ 4. ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model และ 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจกับนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่จะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!