“มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา” เพื่อมวลชนคนกีฬาในทุกมิติ

แชร์บทความ

Share on facebook
Share on twitter

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า จากการที่นายทะเบียนได้อนุมัติมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ลงเลขที่ ปท.236/2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 แล้วนั้น ในนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารทุก ๆ ท่าน ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหลาย ๆ ภาคส่วน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ที่มองเห็นความสำคัญในการจัดสวัสดิภาพและสวัสดิการของกีฬา การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในนวัตกรรมการกีฬาที่จะมีขึ้นในอนาคต โดย มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา พร้อมดำเนินงานให้เกื้อหนุนกับองค์กรและหน่วยงานทางการกีฬาในทุก ๆ มิติ

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา นั้น เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาด้านกีฬา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา และพัฒนากีฬาในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา เพื่อส่งเสริมกำลังใจและเป็นกองทุนช่วยเหลือด้านกีฬาให้แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และภาคประชาสังคม

เลขามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้ นายปรีฎก ทองวันดี เป็นประธานกรรมการ , นายวีระเชษฐ์ ขันเงิน เป็นรองประธานกรรมการ , นายเลอภพ โสรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ , นายนัฐชัย ไชยพรม เป็นรองประธานกรรมการ , นายกฤตพล ทองดอนพุ่ม เป็นรองประธานกรรมการ , นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว เป็นรองประธานกรรมการ นายภานพ ใจเกื้อ เป็นรองเลขานุการ , นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เป็นเหรัญญิก , นายอภิชาติ ชูเกียรติตกุล เป็นนายทะเบียน , พันตรีบรรจง เนติสารยาภากร เป็นปฏิคม , นายสรวุฒิ พูลสวัสดิ์ เป็นกรรมการ ,นายไกรสร เสนาประทุม เป็นกรรมการ และนาวสาวสิริรัตน์ ราวินิจ เป็นกรรมการ

RANDOM

NEWS

error: Content is protected !!